Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov v eshopeELKASA

Ochrana osobných údajov je pre eshopELKASA (ďalej len „ELKASA“) mimoriadne dôležitá a považuje za potrebné informovať verejnosť o tom, ako spracúva získané osobné údaje, prečo ich zhromažďuje a čo to pre dotknuté osoby znamená.

Z tohto dôvodu ELKASA zverejňuje dokument v súlade s povinnosťami podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento dokument obsahuje informácie, týkajúce sa účelu spracúvania, podmienok získavania, samotného spracúvania, poskytovania osobných údajov, príjemcov, prenosu osobných údajov, ako aj o právach dotknutých osôb (fyzických osôb, ktorých osobné údaje sú spracovávané v informačných systémoch ELKASA).

Informácia o podmienkach spracúvania

 • poskytuje prehľad o tom, ako ELKASA získava a spracúva osobné údaje a informuje o právach dotknutých osôb podľa nariadenia o ochrane osobných údajov,
 • je zameraná na právnické osoby, ktoré sú alebo budú klientmi, návštevníkmi, dodávateľmi, fyzickými osobami zastupujúcimi alebo konajúcimi v mene právnickej osoby, účastníkmi podujatí organizovanými ELKASA, fyzickými osobami ako uchádzačmi o zamestnanie, zmluvnými partnermi alebo osobami v písomnom kontakte s ELKASA,
 • obsahuje informácie o tom, kedy ELKASAzdieľa osobné údaje s inými subjektmi (príjemcami), napríklad s poskytovateľmi služieb, dodávateľmi alebo sprostredkovateľmi.

Čo sú to osobné údaje?

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré sa týkajú dotknutých osôb, ktoré ich identifikujú alebo môžu identifikovať ako konkrétnu osobu. Takými údajmi môže byť obchodné meno, sídlo, IČO/DIČ/IČDPH ; v prípade fyzických osôb zastupujúcich právnické osoby to môžu byť meno, priezvisko, adresa alebo rodné číslo; prípadne kamerový záznam; cookies…

Prevádzkovateľ

Spoločnosť, ktorá spracúva osobné údaje vo svojich informačných systémoch ako prevádzkovateľ podľa ustanovenia čl. 4 bod 7 nariadenia o ochrane osobných údajov. Pri spracúvaní osobných údajov ELKASA dodržiava zásadu zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti, zásadu obmedzenia účelu, zásadu minimalizácie údajov a minimalizácie uchovávania údajov, ako aj zásadu správnosti.

Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba je konateľ spoločnosti, poprípade zamestnanec spoločnosti, ktorý pre eshop ELKASA plní úlohy podľa nariadenia. Zodpovedná osoba zodpovie otázky k informáciám obsiahnutým v tomto dokumente. Zodpovednú osobu je možné kontaktovať na adrese:

Na aký účel sa spracúvajú osobné údaje?

ELKASA spracúva osobné údaje len v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú. Účelom spracúvania osobných údajov sú:

 • podpora predaja
 • marketingové ponuky, newsletter, informácie o produktoch a novinkách,
 • nákup a predaj tovaru a služieb cez internet,
 • vytvorenie propagačných materiálov,
 • príprava, uzatváranie a vykonávanie zmlúv, uplatňovanie práv a plnenie povinností ELKASA z uzatvorených zmlúv,
 • evidencie a vybavovanie reklamácií,
 • vedenie účtovníctva,
 • vybavovanie sťažností a žiadostí,
 • plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom, vrátane predzmluvných vzťahov, vedenie personálnej a mzdovej agendy,
 • výberové konania na voľné pracovné miesta, absolvovanie praxe žiakov a študentov,
 • ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia,
 • získanie kontaktných údajov dotknutej osoby, ako sú meno, priezvisko, adresa, e-mail pre potreby poštového alebo telefonického styku,
 • archivácie a štatistické účely,

Ďalšie účely spracúvania osobných údajov môžu byť uvedené v jednotlivých zmluvách uzavretých medzi ELKASA a dotknutou osobou, napríklad v zmluvách s autormi, v licenčných zmluvách, v kúpnych zmluvách.

ELKASA môže spracúvať osobné údaje aj na základe súhlasu, v tomto prípade je účel spracúvania osobných údajov uvedený priamo v tomto súhlase.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté ELKASA na dokumentoch, formulároch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo v elektronickej komunikácii medzi ELKASA a dotknutou osobou.

Oprávnený záujem ELKASA nesmie prevažovať nad záujmami dotknutej osoby, jej základnými právami a slobodami.

S kým zdieľa ELKASA osobné údaje?

 • ELKASA je oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa. Ak ELKASA využíva na získavanie alebo iné spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľa, robí tak len na základe písomnej zmluvy so sprostredkovateľom podľa čl. 28 nariadenia o ochrane osobných údajov.
 • ELKASA dbá na dôsledný výber svojich zmluvných partnerov, posudzuje ich spoľahlivosť a má zmluvne zabezpečené pravidlá ochrany osobných údajov. ELKASA môže byť na základe osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje iným subjektom, napríklad orgánom dohľadu v iných krajinách, Sociálnej poisťovni, polícii.
 • Odosielanie zásielok sa v ELKASA vykonáva prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

ELKASAneuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín. 

Ako dlho sa spracúvajú osobné údaje?

 • ELKASA rešpektuje zásadu minimalizácie doby uchovávania osobných údajov. 
 • Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v ELKASA po skončení výberového konania likvidujú, okrem tých prípadov, keď uchádzači o zamestnanie udelili ELKASA súhlas s ich úschovou na dobu 12 mesiacov.
 • ELKASA uchováva kamerové záznamy z prístupných priestorov po dobu maximálne 15 dní a následne sú vymazané. 

Aké sú práva dotknutej osoby?

 Dotknutá osoba má:

• právo získať od ELKASA informáciu o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje a má právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, 

• právo žiadať, aby ELKASA bez zbytočného odkladu opravil osobné údaje alebo ich vymazal,

• právo žiadať, aby ELKASA obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, 

• právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov jej konkrétnej situácie,

• právo na prenosnosť údajov, ak ELKASA spracúva jej údaje na základe zmluvy alebo súhlasu. 

Právo odvolať súhlas

Ak ELKASA spracúva osobné údaje na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak si dotknutá osoba uplatnila niektoré, alebo všetky svoje práva na ochranu údajov a stále má pocit, že jej obavy zo spracúvania osobných údajov neboli dostatočne riešené, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

Informácia o povinnosti poskytnúť osobné údaje

Ak ELKASA spracúva osobné údaje na základe osobitného zákona, je povinnosťou osobné údaje poskytnúť. Ak sú osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dotknutá osoba je zmluvnou stranou, ELKASA môže osobné údaje spracúvať aj bez jej súhlasu, odmietnutie poskytnúť osobné údaje môže mať za následok, že ELKASA odmietne zmluvu uzavrieť. Rovnako ELKASA môže odmietnuť prešetriť podanie na základe osobitných zákonov, ak si osoba nesplní zákonnú povinnosť a svoje osobné údaje na tento účel neposkytne. 

Automatické rozhodovanie vrátane profilovania

ELKASA nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie.