Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre odberateľa

Platnosť a účinnosť odo dňa 1.03.2019, pre elektronický obchod www.elkasa.sk

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú vzťahy medzi Odberateľom a Dodávateľom v oblasti predaja a sprostredkovania predaja elektroniky medzi spoločnosťou a jej dodávateľmi (ďalej len „Dodávateľ“) a jej obchodnými partnermi (ďalej len „Odberateľ“)  prostredníctvom webovej stránky www.elkasa.sk (ďalej len “Webová stránka“).

Odberateľ doručením návrhu objednávky do dispozície Dodávateľa potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP Dodávateľa, ktorých nevyhnutnú súčasť tvorí reklamačný poriadok Dodávateľa, a že s nimi súhlasí.

Iné podmienky alebo iné vyhradené práva Odberateľa voči týmto VOP Dodávateľa sú platné a účinné len v prípade, ak ich Dodávateľ písomnou formou, s ohľadom na jednotlivú objednávku Odberateľa výslovne uznal.

1 Výklad a význam pojmov

VOP – sa riadia právne vzťahy medzi Odberateľom a Dodávateľom. VOP sú zverejnené na Webovej stránke Dodávateľa a v sídle Dodávateľa, resp. v jeho prevádzkarni.

Odberateľ – fyzická alebo právnická osoba organizovaná podľa zákonov Slovenskej republiky, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) s oprávnením na činnosť “nákup a predaj elektroniky”. Oprávnenie na výkon uvedenej činnosti preukazuje Odberateľ platným originálom výpisu z obchodného, resp. živnostenského registra a osvedčením o registrácií DPH. Uvedené originály dokumentov nesmú byť staršie ako tri mesiace. Odberateľ doručením návrhu objednávky do dispozície Dodávateľa vyhlasuje, že tovar nakupuje za účelom ďalšieho predaja.

Odberateľské ceny – aktuálne ceny pre Odberateľa. Tieto ceny sú zverejňované pravidelne na Webovej stránke. Ceny zodpovedajú aktuálnym nákupným podmienkam Dodávateľa, skladovej situácii a rozsahu obchodnej spolupráce s Odberateľom. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu Odberateľských cien. Dojednanú cenu však nie je možné meniť po prijatí objednávky Odberateľa.

Úhrada – dátumom úhrady/platby faktúry sa rozumie deň, kedy je čiastka pripísaná na účet Dodávateľa, resp. deň kedy bola v prípade spôsobe platby dobierkou uhradenou prepravcovi poukázaná prepravcom na účet Dodávateľa.

E – commerce objednávka – tovar je možné objednať prostredníctvom Webovej stránky Dodávateľa. Odberateľ nesie plnú zodpovednosť za všetky možné dopady spôsobené nekorektnosťou dát v kontaktoch Odberateľa. Súčasne je Odberateľ povinný zaviesť všetky bezpečnostné opatrenia, aby nebolo možné informácie o kontaktoch a ich prístupových nastaveniach zneužiť. V prípade, že dáta v kontaktoch sú nekorektné alebo neexistujúce, Dodávateľ má právo vyzvať Odberateľa na opravu týchto dát. V prípade, že Odberateľ neopraví do 3 dní od prvého vyzvania svoje dáta alebo sa do 3 dní od prvého vyzvania nevyjadrí k danej situácii, má Dodávateľ právo na bezvýhradné zrušenie objednávky Odberateľa.

Dodávateľ je oprávnený na objednávky uskutočnené prostredníctvom internetovej stránky uplatniť špeciálne zľavy alebo ponúknuť týmto spôsobom k odberu tovar, ktorý je pri ostatných formách objednávky nedostupný. Odberateľ nie je oprávnený vrátiť tovar Dodávateľovi bez uvedenia dôvodu a požadovať zaň finančnú náhradu.

Štandardná forma objednávky – cez webovú stránku.

Faktúra – daňový doklad – na tovar objednaný u Dodávateľa sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky. Zároveň obsahuje identifikačné údaje Odberateľa podľa registrácie Odberateľa v príslušnej zákonom stanovenej evidencii, referencie na objednávku Odberateľa, spôsob dopravy a primárny kontakt.

2 Niektoré ustanovenia o objednávke a dodaní tovaru

Odberateľ je oprávnený objednávať ním určené množstvo tovaru len spôsobom a v súlade s cenovou tvorbou Dodávateľa (ďalej len “objednávka“). Odberateľ zasiela objednávku tovaru prostredníctvom Webovej stránky. Objednávka Odberateľa podľa objednávkového formulára zverejneného na Webovej stránke Dodávateľa musí obsahovať:

  • obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ a IČDPH ak bolo pridelené, v prípade registrácie zahraničnej právnickej alebo fyzickej osoby identifikačné číslo známe v štáte registrácie, telefón, e – mail, identifikáciu osôb (titul, meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo, prípadne telefonický, resp. mailový kontakt) oprávnených konať v mene právnickej osoby, resp. identifikáciu zodpovedného zástupcu v prípade fyzickej osoby – živnostníka,
  • špecifikáciu tovaru, spôsob balenia a požadované množstvo
  • podmienky dodania tovaru (miesto určenia a dátum odberu), spôsob platby


Objednávka Odberateľa sa stáva pre Odberateľa záväznou okamihom jej odoslania. Bezodkladne pri príprave tovaru na odoslanie (resp. osobné prevzatie) je Dodávateľ povinný vytlačiť faktúru obsahujúci špecifikáciu tovaru objednaného Odberateľom.

Kúpna zmluva vzniká okamihom potvrdenia objednávky zo strany Dodávateľa. Pri objednávke tovaru je Odberateľ povinný uviesť akceptovaný spôsob dodania tovaru v rámci systému, v ktorom tovar objednal. Dodávateľ spôsobom určeným Odberateľom doručí tovar na Odberateľom určenú adresu.

V prípade rozsiahlejšej dodávky tovaru je možné spracovať individuálnu cenovú ponuku podľa požiadaviek Odberateľa. V odôvodnených prípadoch je Dodávateľ oprávnený za vypracovanie ponuky účtovať poplatok. Poplatok musí byť vopred odsúhlasený Odberateľom.

V prípade rozsiahlejšej objednávky t.j. pri počte kusov viac ako 5 ks, je Dodávateľ oprávnený požadovať od Odberateľa zálohu vo výške 20% z celkovej sumy objednávky, ktorá bude Odberateľom bezodkladne poukázaná na účet Dodávateľa a to v lehote do 3 prac. dní od zaslania Zálohovej faktúry Odberateľovi.

Odberateľ nie je oprávnený zrušiť alebo odvolať objednávku po čase, kedy bola potvrdená Dodávateľom.

Dodávky tovaru pre Odberateľa môžu byť Dodávateľom pozastavené v prípade, kedy Odberateľ viac ako 2x neprevzal tovar alebo neuhradil faktúru v plnej výške kúpnej ceny. V tomto prípade nie je umožnené odoberať tovar a ďalšie odbery sú povolené jedine formou platby vopred, kde Odberateľ najskôr uhradí zálohovú faktúru, až následne je mu tovar doručovaný.

Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ktorá tým Odberateľovi vznikla.


Miesto dodania stanovuje na základe objednávky Odberateľ. Odberateľ je oprávnený uviesť okrem jeho sídla, resp. miesta podnikania aj iné miesto dodania tovaru, resp. skutočnosť, že tovar prevezme osobne. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie objednávky na miesto dodania. Súčasťou dodávky nie je inštalácia tovaru. Dopravu na miesto dodania zabezpečí Dodávateľ podľa podmienok uvedených v bode 5 VOP. Zásielka s objednaným tovarom obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku (pokiaľ nie je v písomnej forme, zasiela sa v elektronickej podobe na mail uvedený Odberateľom) a záručný list (ktorým môže byť aj daňový doklad).

Pokiaľ je tovar riadne doručený, dátum predaja musí zodpovedať dátumu uvedenému na daňovom doklade. V prípade rozporu medzi dátumom na záručnom liste a dátumom na daňovom doklade bude reklamačné oddelenie Dodávateľa považovať reklamáciu za neoprávnenú.

Pri prevzatí tovaru je Odberateľ povinný bezodkladne skontrolovať množstvo a typ tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené pri preprave tovaru.
V prípade prevzatia zjavne poškodeného alebo nefunkčného tovaru je Odberateľ povinný postupovať v súlade s platným Reklamačným poriadkom Dodávateľa.

Dodávateľ je povinný dodať tovar Odberateľovi v lehote 5 – 15 pracovných dní, v prípade že sa Dodávateľ s Odberateľom nedohodli inak. Do uvedených lehôt sa započítavajú len pracovné dni. Lehota na dodanie tovaru začína plynúť okamihom potvrdenia objednávky Dodávateľom.

Dodanie tovaru bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Dodávateľa realizované v uvedenom termíne. V prípade, že Dodávateľ si je vedomý možnosti omeškania upozorní Odberateľa na túto skutočnosť. Zároveň oznámi náhradný termín dodania tovaru. Odberateľ nie je oprávnený uplatniť náhradu škody z prípadného omeškania Dodávateľa. Ak Dodávateľ nedodá tovar ani v náhradnom termíne, je Odberateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

3 Cena tovaru

Cena tovaru zodpovedá platnému cenníku tovaru a služieb uvedených na Webovej stránke Dodávateľa.

Obrázky pri tovare majú iba ilustratívny charakter a nemusia zodpovedať skutočnej podobe tovaru.

4 Platobné podmienky

Platba vopred – platba vopred sa uskutočňuje prostredníctvom bankového prevodu na základe zálohovej (proforma) faktúry. V prípade že príjmeme platbu na účet, ktorá bola zákazníkom vložená priamym vkladom, sme oprávnení účtovať poplatok 5 eur za priamy vklad na účet. Na tovar je vystavená zálohová faktúra a tovar je rezervovaný v prospech Odberateľa. Po pripísaní príslušnej čiastky na účet Dodávateľa je tovar pripravený na dodanie. V prípade, že tovar nie je do 5 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry uhradený, je objednávka zrušená a tovar je voľne k dispozícii ďalším odberateľom.

Ak nie je možné zásielku doručiť (adresát nezastihnutý napriek telefonickým a iným urgenciám) alebo je zásielka odmietnutá je Dodávateľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej sumy objednávky. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody, ktorá tým Dodávateľovi vznikla.

Úhrada dobropisu – v prípade, že Odberateľ má vystavený dobropis od Dodávateľa, započíta sa tento s neuhradenými faktúrami. Pokiaľ v dobe vystavenia dobropisu nemá Odberateľ neuhradené faktúry, čaká sa so započítaním dobropisu až do vystavenia ďalšej faktúry.

Dodávateľ je oprávnený započítať akékoľvek aj nesplatné pohľadávky voči pohľadávkam Odberateľa v rámci obchodovania podľa dojednaných zmluvných podmienok.

5 Doprava

Riešenie problémov pri dodávke :

Ak Dodávateľ vyexpeduje Odberateľovi iný tovar, ako je uvedené na daňovom doklade, alebo počet kusov je vyšší ako počet ks na daňovom doklade, je povinný Odberateľ túto skutočnosť oznámiť ihneď najneskôr do 24 hodín Dodávateľovi mailom na nasledovnú adresu:  obchod@elkasa.sk a zároveň obratom predmetný tovar zámeny (alebo vyšší počet ks), najneskôr do troch pracovných dní vrátiť naspäť Dodávateľovi na náklady Odberateľa. Tovar nesmie byť rozbalený a ani nijakým spôsobom poškodený. K tovaru priloží Odberateľ kópiu daňového dokladu  s vyznačenou nezrovnalosťou.

Reklamácia zlej dodávky pri tovare
Pri osobnom odbere tovaru v sídle firmy je Odberateľ povinný si skontrolovať preberaný tovar s Dodacím listom resp. s Faktúrou v prítomnosti skladníka, ktorý mu tovar odovzdáva. Akékoľvek neskoršie reklamácie Dodávateľ neakceptuje. Dodávateľ taktiež neakceptuje reklamáciu tovaru na základe zlého popisu,parametru alebo obrázku uvedeného pri tovare, nakoľko odberateľ je povinný si pred objednaním overiť všetky dôležité paramaetre tovaru telefonicky, elektronicky alebo cez live chat.

V prípade expedície tovaru prepravnou službou je Odberateľ povinný nahlásiť akúkoľvek nezrovnalosť voči sprievodným dokladom (Dodací list, Faktúra atď.) ihneď po prevzatí zásielky najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia. Túto skutočnosť oznámi mailom na adresu obchod@elkasa.sk  a dohodne si so zástupcami Dodávateľa ďalší postup. Akékoľvek neskoršie reklamácie uplatňované Odberateľom po dni prevzatia zásielky resp. po uplynutí 3 pracovných dní od prevzatia nie je možné akceptovať.6 Záruka a servis

6 Odstúpenie od zmluvy

Odberateľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní a to ani v prípade, že popis, parametre a obrázok produktu nie sú totžné s objednaným tovarom, nakoľko odberateľ je povinný vopred si preveriť všetky dôležité informácie telefonicky, elektronicky alebo cez live chat.

7 Záverečné ustanovenia

VOP sa stávajú záväznými pre obidva zmluvné strany dňom potvrdenia o prečítaní VOP pri vytváraní objednávky. VOP platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na Webovej stránke Dodávateľa. Dodávateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu VOP bez predchádzajúceho súhlasu Odberateľa. Tieto VOP rušia medzi zmluvnými stranami skôr dojednané VOP zverejnené na Webovej stránke do času zverejnenia týchto VOP na Webovej stránke Dodávateľa.

Odoslaním objednávky sa Odberateľ zaväzuje, že akceptuje výšku cien podľa cenníkov Dodávateľa za tovar, expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky, Reklamačný poriadok Dodávateľa v znení platnom v deň potvrdenia objednávky Dodávateľom.

Odberateľ týmto udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov Odberateľa v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov v objednávke informačného systému Dodávateľa. Odberateľ udeľuje súhlas dobrovoľne, slobodne a vážne, bez tiesne a nápadne nevýhodných podmienok. Odberateľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté údaje v zadanej objednávky sú pravdivé. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.