Dodacie podmienky

1 Dodanie Tovaru a Dodacie podmienky pre spotrebiteľa

1.1          Miesto a spôsob dodania určuje Zákazník pri vypĺňaní Objednávkového formulára v rámci obmedzení určených Predávajúcim týmito Podmienkami a v Objednávkovom formulári. Na dané obmedzenia bude Zákazník upozornený pri vypĺňaní alebo odosielaní Objednávkového formulára. Predávajúci dodá Zákazníkovi Tovar v súlade s Potvrdením a schválením objednávky na miesto určené v Potvrdení objednávky.

1.2          Predávajúci dodá Zákazníkovi Tovar v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku najneskôr do tridsiatich (30) dní od uzavretia Zmluvy. Predávajúci vyvinie všetko úsilie, aby bol Tovar Zákazníkovi doručený čo najskôr, spravidla od štyridsiatich ôsmich (48) hodín až do jednosto dvadsiatich (120) hodín od Potvrdenia a schválenia objednávky. V prípade, ak Zákazník Celkovú cenu bezhotovostným prevodom alebo kartou, začína lehota na dodanie plynúť až odo dňa pripísania platby Celkovej ceny v prospech účtu Predávajúceho.

1.3          Dodanie Tovaru a dĺžka lehoty na dodanie závisí predovšetkým od dostupnosti Tovaru na sklade Predávajúceho a prevádzkových možností Predávajúceho. Predávajúci bez zbytočného odkladu písomne prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky oznámi Zákazníkovi akékoľvek riziko oneskorenia alebo predĺženia predpokladanej lehoty na dodanie spolu s novým predpokladaným termínom dodania Tovaru. Predávajúci v takomto prípade nezodpovedá za škodu spôsobenú oneskoreným dodaním Tovaru.

V prípade, ak Predávajúci nedodá Tovar ani v dodatočnej lehote na dodanie alebo Zákazník využil svoje právo odstúpiť od Zmluvy a Strany sa nedohodli na dodaní náhradného Tovaru, je Zmluva považovaná za automaticky zrušenú.

1.4          V prípade, ak nie je možné Zákazníkovi z akéhokoľvek dôvodu doručiť všetok Tovar v jednej zásielke, Predávajúci o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informuje Zákazníka písomne prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Predávajúci doručí Zákazníkovi neúplnú zásielku len v prípade, ak s tým Zákazník do troch (3) pracovných dní od doručenia oznámenia o nemožnosti doručenia Tovaru v jednej zásielke vyjadrí svoj súhlas písomne prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Ak Zákazník nedoručí Predávajúcemu súhlas podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, je Zmluva automaticky zrušená.

Zákazník je spolu s vyjadrením súhlasu s doručením neúplnej zásielky oprávnený odstúpiť od tej časti Zmluvy, ktorá sa týka Tovaru, ktorý Predávajúci nedoručí v prvej zásielke, písomne elektronickou poštou.

V prípade, ak Zákazník súhlasil s doručením neúplnej zásielky a neodstúpil od tej časti Zmluvy, ktorá sa týka Tovaru, ktorý Predávajúci nedoručí v prvej zásielke, je Predávajúci povinný (i) doručiť zvyšnú časť Tovaru do tridsiatich (30) dní od doručenia súhlasu s doručením neúplnej zásielky alebo (ii) odstúpiť od tej časti Zmluvy, ktorá sa týka Tovaru, ktorý Predávajúci nedoručí v prvej zásielke, ak nebude Predávajúci môcť zvyšnú časť Tovaru doručiť v uvedenej lehote, písomne elektronickou poštou.

1.5          Zásielka Tovaru obsahuje dodaný Tovar, Faktúru (slúži zároveň ako záručný a dodací list), návod na používanie.

1.6          Zákazník je povinný na mieste dodania prevziať Tovar osobne a pri preberaní Tovaru sa preukázať dokladom totožnosti za účelom overenia jeho totožnosti. V prípade, ak si Zákazník zvolí na prevzatie Tovaru splnomocnenca, je splnomocnenec povinný sa preukázať písomným splnomocnením, dokladom totožnosti a Potvrdením objednávky.

1.7          Zákazník alebo jeho splnomocnenec sú povinní Tovar pri preberaní skontrolovať, najmä jeho množstvo, typ a zjavné chyby a poškodenia Tovaru alebo jeho obalu. V prípade chýb alebo vonkajšieho poškodenia Tovaru Predávajúci pri osobnom odbere spíše so Zákazníkom alebo jeho splnomocnencom osobitný písomný protokol, v ktorom dané chyby a poškodenia uvedú a opíšu, a prípadne vyhotoví obrazovú dokumentáciu daných chýb a poškodení. V prípade dodania Tovaru iným spôsobom ako osobným odberom je Zákazník povinný chyby a vonkajšie poškodenia písomne opísať a spísať s Prepravcom škodový zápis a to ihneď pri preberaní tovaru a následne na to kontaktovať reklamačné oddelenie prepravnej spoločnosti. Zákazník je povinný ihneď upozorniť na túto skutočnosť Predávajúceho, pričom Predávajúci môže ponúknuť súčinnosť pri riešení vzniknutej situácie.

Predávajúci nezodpovedá za chyby a poškodenia, ku ktorým došlo v dôsledku prepravy k Zákazníkovi a za zjavné chyby a poškodenia, ktoré Zákazník aj napriek tomu, že mal o nich zjavnú vedomosť, bezdôvodne neuplatnil u Predávajúceho v momente preberania Tovaru, a aj napriek tomu Tovar prevzal. Skryté vady a poškodenia je zákazník povinný nahlásiť do 3 dní od prevzatia tovaru, inak zákazník stráca právo na reklamovanie tejto vady.  

1.8         Tovar sa považuje za prevzatý Zákazníkom (i) okamihom, keď Zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa (ii) Tovar objednaný Zákazníkom v jednej objednávke dodáva oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak (iii) ide o Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa (iv) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

1.9          V prípade, ak si Zákazník neprevezme Tovar do siedmich (7) dní od jeho sprístupnenia na odbernom mieste Predávajúceho v prípade osobného odberu alebo v odbernej lehote od jeho uloženia na pošte v prípade poštovej prepravy Slovenskou poštou, a.s. alebo do siedmich (7) dní od prvého pokusu o doručenie prostredníctvom kuriérskej služby a Zákazník písomne nekontaktoval Predávajúceho so žiadosťou o predĺženie lehoty na dodanie a opakované dodanie Tovaru, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy a predať Tovar tretej osobe. V prípade, ak Zákazník medzičasom zaplatil Celkovú cenu, vráti Predávajúci ju vráti Zákazníkovi okrem Nákladov dodania. Zákazník je povinný zaplatiť Predávajúcemu dodatočné Náklady dodania v prípade dojednania opakovaného doručovania Tovaru.

1.10       Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Zákazníka v momente úplného zaplatenia Celkovej ceny. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Zákazníka v momente prevzatia Tovaru. Týmto nie je dotknuté ustanovenie Podmienok o tom, že Predávajúci nezodpovedá za škodu na Tovare spôsobenú jeho prepravou k Zákazníkovi.

2 Celková cena a Platobné podmienky pre spotrebiteľa

2.1          Kúpna cena je určovaná Predávajúcim a je zverejnená v Internetovom obchode pri každej tovarovej položke. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť Kúpne ceny v Internetovom obchode, najmä v prípade zmeny právnych predpisov alebo zmeny cien výrobcov alebo dodávateľov Tovaru. V prípade zjavnej chyby v cene na základe zlyhania ľudského alebo technického faktoru má Predávajúci právo objednávku stornovať a mailom upovedomiť Zákazníka.

2.2          Celková cena nezahŕňa náklady na montáž, inštaláciu a sprevádzkovanie Tovaru vzhľadom na to, že Predávajúci dané služby neposkytuje.

2.3          Celková cena je obe Strany záväzná v momente Potvrdenia objednávky. To však neplatí v prípade zjavnej chyby v cene na základe zlyhania ľudského alebo technického faktoru, vtedy  má Predávajúci právo objednávku stornovať a mailom upovedomiť Zákazníka. V prípade ak nebude tovar na sklade ani dostupný u dodavateľa, objednávku môže predávajúci označiť ako stornovanú objednávku.

2.4          Predávajúci je oprávnený zmeniť Náklady dodania, najmä v prípade zmeny právnych predpisov alebo zmeny cien dodávateľov služieb, s ktorými sú Náklady dodania spojené.

2.5          Zákazník je povinný zaplatiť Predávajúcemu Celkovú cenu vo výške uvedenej v Potvrdení objednávky.

2.6          Lehota splatnosti Celkovej ceny závisí od zvoleného spôsobu platby. (i) V prípade bezhotovostnej platby na základe podkladov k platbe alebo proforma faktúry lehotu splatnosti určuje Predávajúci priamo vo Faktúre, (ii) v prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je Celková cena splatná najneskôr pri dodaní Tovaru, a (iii) v prípade bezhotovostnej platby prostredníctvom bankového portálu alebo kartou je Celková cena splatná v momente zobrazenia výzvy na ich zaplatenie po potvrdení a odoslaní Objednávkového formulára Zákazníkom.

2.7          V prípade, ak si Zákazník zvolí spôsob platby bezhotovostne prostredníctvom bankového portálu alebo kartou, zodpovedá za to, že jeho hardware, prehliadač, firewall alebo iný software umožní Internetovému obchodu komunikovať s externým poskytovateľom daných platobných služieb a zrealizovať platbu. Predávajúci nenesie akúkoľvek zodpovednosť za nastavenia alebo vybavenie, ktoré Zákazníkovi z akéhokoľvek dôvodu neumožnia alebo zabránia zrealizovať danú platbu.

2.8          Predávajúci zašle Zákazníkovi Faktúru elektronickou poštou alebo spolu s Tovarom.

2.9          Celková cena je považovaná za zaplatenú v momente, kedy platba príde Predávajúcemu, t.j. keď bude zložená v hotovosti do pokladne Predávajúceho v prípade platby v hotovosti, pripísaná na účet Predávajúceho v prípade platby prevodom alebo kartou, alebo vyplatená do rúk dopravcu v prípade platby na dobierku.

2.10       V prípade, ak Zákazník z akéhokoľvek dôvodu obdržal Tovar pred zaplatením Celkovej ceny a nezaplatí ju, je Predávajúci oprávnený (i) odstúpiť od Zmluvy a požadovať od Zákazníka vrátenie nepoškodeného Tovaru v pôvodnom stave na náklady Zákazníka alebo (ii) požadovať zaplatenie Celkovej ceny spolu s úrokom z omeškania vo výške určenej podľa OZ a ostatných nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky podľa príslušných právnych predpisov, najmä súdnych, notárskych a iných poplatkov a nákladov exekúcie a právneho zastúpenia.